logo

banner

产品展示

products

当前位置:首页 > 产品展示 > 生鲜水饺系列

茴香鲜肉水饺

茴香鲜肉水饺

香椿鲜肉水饺

香椿鲜肉水饺

黑心墨鱼水饺

黑心墨鱼水饺

芸豆鲜肉水饺

芸豆鲜肉水饺

主要食材:芸豆、猪肉、面粉

玉米鲜肉水饺

玉米鲜肉水饺

主要食材:玉米、猪肉、面粉

香菇鲜肉水饺

香菇鲜肉水饺

主要食材:香菇、猪肉、面粉

鲜汁鲅鱼水饺

鲜汁鲅鱼水饺

主要食材:鲅鱼、面粉

虾三鲜水饺

虾三鲜水饺

主要食材:韭菜、鸡蛋、虾、面粉

西芹鲜肉水饺

西芹鲜肉水饺

主要食材:西芹、猪肉、面粉

西红柿鸡蛋水饺

西红柿鸡蛋水饺

主要食材:西红柿、鸡蛋、面粉

酸菜鱼水饺

酸菜鱼水饺

主要食材:酸菜、鱼、面粉

酸菜鲜肉水饺

酸菜鲜肉水饺

主要食材:酸菜、猪肉、面粉